เจาะลึกปักกิ่ง แถมเที่ยวเซี่ยงไฮ้ หังโจว 6 วัน 5 คืน

เจาะลึกปักกิ่ง แถมเที่ยวเซี่ยงไฮ้-หังโจว 6 วัน 5 คืน

ระยะเวลา:6 วัน 5 คืน
ราคาทัวร์ (เริ่มต้น):26,900.-

รายละเอียดไฮไลท์: เจาะลึกปักกิ่ง แถมเที่ยวเซี่ยงไฮ้-หังโจว 6 วัน 5 คืน
เซี่ยงไฮ้ หาดไหว้ธาน อุโมงค์เลเซอร์ หอไข่มุก พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง
ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้าม “กู้กง”
หอฟ้าเทียนถาน พระราชวังฤดูร้อน “อี้เหอหยวน” ตลาดรัสเซีย ถนนหวังฟู่จิ่ง
พิเศษ เที่ยวเมืองหังโจว….ล่องทะเลสาบซีหู สวนสาธารณะฮวากั่ง
พิเศษ! บุฟเฟ่ต์GOLDEN JAGUAR ไก่แดงเซี่ยงไฮ้ เสี่ยวหลงเปา ไก่ขอทาน สุกี้มองโกล เป็ดปักกิ่ง
นั่งรถไฟความเร็วสูง หังโจว-ปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้

วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – หังโจว

16.00 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 3 ประตู 2 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเซีย (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

18.00 น. เหินฟ้าสู่เมืองหังโจวโดยเที่ยวบินที่ FD2526 (ไฟล์เหมาลำ) มีบริการอาหารว่างบนเครื่อง

23.10 น. ถึง ท่าอากาศยานเมืองหังโจว หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้วเข้าที่พัก

ที่พัก DAY JOYS HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สอง หังโจว – ล่องทะเลสาบซีหู – สวนฮวากั่ง – สวนใบชา – นั่งรถไฟความเร็วสูงปักกิ่ง

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านสู่ เรือเหมาล่องทะเลสาบซีหู เนื่องมาจากตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองหังโจว ทะเลสาบมีลักษณะใกล้เคียงกับวงรี สามด้านถูกล้อมรอบด้วยภูเขา และอีกหนึ่งด้านเป็นเมืองรอบซีหู ประกอบไปด้วยสถานที่สำคัญมากกว่า 30 แห่ง และสถานที่ชมทิวทัศน์มากกว่า 40 แห่ง โดยจุดสำคัญก็ได้แก่ หนึ่งภูเขา สองทาง สามเกาะ ห้าทะเลสาบ และ สิบทิวทัศน์ ล่องเรือผ่านชม สะพานด้วน (แต่ไม่ด้วน) ซึ่งเป็นที่มาของตำนานเรื่อง “นางพญางูขาว” และชมโคมไฟ 3 ดวง ทับแสงจันทร์น้ำลึก ตลอดจนชมธรรมชาติอันงดงามสดชื่นรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้ ที่ได้รับสมญานามจากนักท่องเที่ยวว่า “พฤกษชาติในนครินทร์” พร้อมชมทะเลสาบเก่าและใหม่ ชมเจดีย์ 3 องค์สะท้อนแสงจันทร์ จากนั้นนำท่านชมสวนสาธารณะฮวากั่ง ชมการจัดแต่งไม้ดอกไม้ประดับที่สวยงามในช่วงฤดูใบไม้ผลิ จากนั้นนำท่านชิม ชาเขียว “บ่อน้ำมังกร” ให้ท่านได้ชมการสาธิตการเด็ดยอดชา การคั่วใบชา การชงชา ให้ท่านได้ชิมชาเขียวที่ชงสดๆ ซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่าน เดินทางสู่สถานีรถไฟความเร็วสูง เดินทางสู่ปักกิ่ง โดยรถไฟความเร็วสูง นวัตกรรมใหม่ล่าสุดของประเทศจีน ซึ่งสามารถย่นระยะทาง 1,318 กิโลเมตร จากการเดินทาง 12 ชั่วโมงให้เหลือเพียง 4.48 ช.ม. เท่านั้นด้วยความเร็วสูงสุด 300 กิโลเมตร ต่อ ชั่วโมง

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก

ที่พัก CITY INN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม โรงละครแห่งชาติ (ด้านนอก) จตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – นวดฝ่าเท้า – กายกรรมปักกิ่ง

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก หลังอาหารนำท่านชม “โรงละครแห่งชาติ” (ด้านนอก) ซึ่งตั้งอยู่กลางกรุงปักกิ่ง ใกล้กับจัตุรัสเทียนอันเหมิน มีเนื้อที่ 490,485 ตารางฟุต โครงสร้างภายนอกประกอบขึ้นจากกระจกผสมไทเทเนี่ยม ดูคล้ายกับทะเลสาบ ซึ่งผู้ออกแบบจงใจให้สถาปัตยกรรมดูโดดเด่นขึ้นมาท่ามกลางถนนและตึกรามแบบโบราณสำหรับผู้ออกแบบคือสถาปนิกชาวฝรั่งเศสชื่อดัง พอล อังโดรที่มีผลงานออกแบบที่มีชื่อเสียง เช่น อาคาร 1 ของสนามบินชารลส์ เดอ โกลโรงละครแห่งชาติ แห่งนี้แบ่งพื้นที่เป็น ในโรงโอเปร่า 2,416 ที่นั่ง คอนเสิร์ตฮอล 2,017 ที่นั่งและโรงภาพยนตร์ 1,040 ที่นั่ง พื้นผิวของผนังที่กึ่งโปร่งแสงจะทำให้ผู้คนที่เดินผ่านไปมาในตอนกลางคืนจะมองเห็นการแสดงด้านในวับๆ แวบๆซึ่งเป็นลักษณะเด่นสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจีนใหม่ ซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีฉลองเนื่องในโอกาสสำคัญต่างๆ ถ่ายรูปคู่อนุสาวรีย์วีรชนศาลาประชาคมหอระลึกประธานเหมา เจ๋อตุง จากนั้นนำท่านสู่ศูนย์สุขภาพ ให้ท่านได้รับการบริการ นวดฝ่าเท้า โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเที่ยวชม พระราชวังต้องห้าม “กู้กง” สถานที่ว่าราชการและที่ประทับของจักรพรรดิ์ 24 พระองค์ ในสมัย ราชวงศ์หมิง และชิง ชมโบราณสถานและสิ่งก่อสร้างทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นบนพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร ให้ท่านได้ชมอาคารเครื่องไม้ที่ประกอบด้วยห้องต่างๆถึง 9,999 ห้องชมตำหนักว่าราชการพระตำหนักชั้นใน ห้องบรรทมของจักรพรรดิ์ และห้องว่าราชการหลังมู่ลี่ไม้ไผ่ของพระนางซูสีไทเฮา

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านชม กายกรรมปักกิ่ง สุดยอดกายกรรมชื่อก้องโลก จบการแสดงกลับสู่ที่พัก

วันที่สี่ กำแพงเมืองจีน – ร้านหยก – พระราชวังฤดูร้อน – บัวหิมะ – ไนท์ทัวร์หวังฝูจิ่ง

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ กำแพงเมืองจีน ท่านจะได้สัมผัสความมโหฬารของกำแพงโบราณที่สร้างด้วยแรงงาน เลือดเนื้อและชีวิต ของคนนับล้านคนในสมัยจักรพรรดิ์ จิ๋นซีฮ่องเต้ ซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก นำท่านชมอัญมณีล้ำค่า หยก เป็นเครื่องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่หลายเพราะเชื่อว่าใส่แล้วจะช่วยป้องกันอันตรายได้

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านแวะ โรงงานบัวหิมะ ให้ท่านได้ซื้อยาแก้น้ำร้อนลวก เป่าฟู่หลิง หรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อ “ยาบัวหิมะ” ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียง จากนั้นนำท่านชม พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน อุทยานที่ใหญ่และงดงามที่สุดของประเทศจีน สร้างขึ้นประมาณ 800 กว่าปีก่อน ในสมัยโบราณกษัตริย์ราชวงศ์ชิงใช้แปลราชฐานหนีความร้อนจากพระราชวังหลวงมาประทับที่แห่งนี้ นำท่านชมที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮา และจักรพรรดิกวางสู นำท่านชมทะเลสาบคุนหมิง ที่ขุดขึ้นด้วยแรงงานคนล้วนจำลองมาจากทะเลสาบซีหูที่หางโจว เดินชม ระเบียงกตัญญู บนหลังคามีภาพจิตกรรมเกี่ยวกับเทพนิยายของจีนหลายเรื่องมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ วรรณคดี ความยาวระเบียง รวม 777 เมตร เดินถัดมาไม่ไกลท่านจะได้เห็น เรือหินอ่อน มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า “เรือของคนโง่” พระนางซูสีไทเฮา เป็นผู้เนรมิตสิ่งก่อสร้างเหล่านี้ทั้งหมด และทั้งหมดนี้สร้างขึ้นโดยใช้เงินหลวงทั้งสิ้น

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารชมย่านการค้า หวังฝูจิ่ง ให้ท่านได้ชมวิวยามราตรีของย่านเศรษฐกิจใจกลางเมืองปักกิ่ง ที่จัดไว้เป็นถนนคนเดิน ประดับประดาไฟแสงสี งดงามมาก อิสระให้ท่านเก็บภาพประทับใจ หรือช้อปปิ้งสินค้ายี่ห้อดังมากมายได้ที่นี่ นำท่านเข้าสู่ที่พัก

ที่พัก CITY INN HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า ประตูเจิ้นหยาง – หอฟ้าเทียนถาน – รถไฟความเร็วสูงสู่เซี่ยงไฮ้

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านชม ประตูชัย หรือ “ตู๋เซิ่งเหมิน” ประตูนี้เมื่อก่อนใช้เวลาฮ่องเต้เสด็จไปสงครามก็จะออกจากเมืองโดยใช้ประตูแห่งนี้ นำท่านแวะชม พิพิธภัณฑ์ผีเซี่ยะ ชมเทพเจ้าแห่งโชคลาภของจีน ชาวจีนเชื่อว่าเป็นสัตว์ซึ่งนำมาซึ่งโชคลาภของผู้ที่ครอบครอง, ลูกมังกรตัวที่ 9 เครื่องรางนำโชคค้าขาย จากนั้นนำท่านชม หอบวงสรวงฟ้าเทียนถาน ซึ่งกษัตริย์จีนใช้เป็นสถานที่บวงสรวงเทพยดาฟ้าดินให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล ตามความเชื่อในพิธีกรรมต่างๆ ที่มีประวัติยาวนานกว่า 500 ปี ทั้งยังคงเป็นสถาปัตยกรรมจีนที่งดงาม

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่มหานครเซี่ยงไฮ้

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก

ที่พัก PATTAYA HOLIDAY HOTEL หรือทียบเท่า
วันที่หก หอไข่มุก – อุโมงค์เลเซอร์ – โรงงานผ้าไหม – เซี่ยงไฮ้ – หังโจว – กรุงเทพฯ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านสู่ ขึ้นหอไข่มุก ตั้งอยู่ฝั่งผู่ตงริมแม่น้ำหวังผู่ เขตลู่เจียจุ่ย แล้วเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1993 มีความสูง 468 เมตร นับเป็นหอ TV ที่สูงที่สุดในเอเชียและสูงอันดับ 3 ของโลก หอ TV ดูภายนอกเป็นลูกเหล็กกลม 15 ลูก อยู่ต่างมุมต่างระดับ ลูกเหล็กกลมที่อยู่ตอนกลางของหอเป็นหอชมวิวที่กว้างขวาง สามารถชมวิวทิวทัศน์ของเซี่ยงไฮ้ได้ทุกด้าน ปัจจุบันหอไข่มุกถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเซี่ยงไฮ้อีกด้วย ให้ท่านได้ชมวิวรอบนครเซี่ยงไฮ้มุมสูง ชั้นที่ 259 SKY WALK บนหอไข่มุก จากนั้นนำท่านชมวิถีชีวิตของชาวเซี่ยงไฮ้ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ด้วยรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งที่งดงามสมจริงที่ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านลอด อุโมงค์เลเซอร์ ใต้แม่น้ำหวงผู่ ลงไป 50 เมตร ภายในอุโมงค์ตกแต่งด้วยเสงเลเซอร์ เป็นรูปต่างๆ ตื่นตาตื่นใจ จากนั้นเดินทางสู่ หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ (หาดไหว้ธาน) ซึ่งเป็นต้นกำเนิดอันลือชื่อของตำนานเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ เป็นถนนที่สวยงามอันดับหนึ่งของเมืองเซี่ยงไฮ้ ระหว่างทางผ่านเขตเช่าของประเทศต่างๆในสมัยอาณานิคมพร้อมชมอาคารสูงตระหง่านซึ่งเป็นศิลปกรรมสไตล์ยุโรปรวมทั้งตึกธนาคาร กรุงเทพที่ปักธงไทยปลิวไสวเด่นสง่า จากนั้นเยี่ยมชมโรงงานผ้าไหมจีน ให้ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า ผ้าห่ม ฯลฯ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองหังโจว

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

23.55 น. นำท่านเหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดย เที่ยวบินที่ FD2527 (ไฟล์เหมาลำ) บริการอาหารว่าง

03.10 น. (วันรุ่งขึ้น) เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

อ่านต่อ ...