Tag Archives: ห้องประชุมขนาดใหญ่

重庆人民大会堂@201315175349

วีดีโอท่องเที่ยวศาลาประชาคม

มหาศาลาประชาคมปักกิ่ง เป็นศาลาประชาคมที่ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตก สร้างขึ้นในปี 1959 เป็นที่การประชุมระดับชาติจีน ทั้งทางด้านการเมืองและการทูต