Tag Archives: 7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

วีดีโอท่องเที่ยวกำแพงเมืองจีน

กำแพงเมืองจีน (Great Wall of China) เป็นกำแพงที่มีลักษณะป้อมคั่นเป็นช่วง ๆ ของคนจีนสมัยโบราณ กำแพงเมืองจีนส่วนใหญ่ที่นักท่อง เที่ยวรู้จักกันในปัจจุบันไดัมีการสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ฉิน ทั้งนี้เพื่อป้องกันการรุกรานจากข้าศึก